REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW OSADA CZTERY PORY ROKU W CZORSZTYNIE

Rezerwacja domków w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Rezerwacji domku dokonać można w formie elektronicznej, na adres czorsztyn@czterypory.info. Jest to rezerwacja wstępna, która obowiązuje do 2 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Przedpłatę w wysokości 30% wartości usługi należy wpłacić na konto bankowe Właściciela Osady do 2 dni od momentu zgłoszenia rezerwacji. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu przedpłaty na konto bankowe Właściciela Osady – wówczas na konto mailowe osoby rezerwującej domek wysyłane jest potwierdzenie dokonanej rezerwacji.
 3. Brak wpłaty przedpłaty po upływie oznaczonego w punkcie 2 terminu, automatycznie anuluje rezerwację wstępną.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją na minimum 30 dni (do godziny 12.00) przed planowanym przyjazdem, kwota przedpłaty zwracana jest w wysokości 100% jej wartości. Zapis ten nie dotyczy wynajmu domków w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – przedpłaty za pobyt w tych terminach nie podlegają zwrotowi.
 5. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania wpłaty przedpłaty lub całości należności za pobyt, umowę najmu uważa się za zawartą.

Pobyt w domkach w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Wynajem domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Osada Cztery Pory Roku Czorsztyn nie posiada działającej non stop recepcji, w związku z tym, przesunięcie przez Gości obowiązujących godzin przyjazdu możliwe jest tylko i wyłącznie w przedziale pomiędzy godzinami od 16.00 do 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zarządcą Osady.
 3. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty przedpłaty, dokonywana jest gotówką w dniu przyjazdu, chyba że Najemca domku dokonał wpłaty całości należności na konto bankowe Właściciela przed przyjazdem do Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn. Jedynie przekazanie Zarządcy Osady pozostałej do zapłaty kwoty za pobyt umożliwia przekazanie kluczy do wynajmowanego domku.
 4. Najemca otrzymuje klucz wraz z kartą magnetyczną w dniu przyjazdu po uregulowaniu pozostałej należności za najem. Za zagubienie lub zniszczenie klucza bądź karty Najemca ponosi koszt w wysokości 150 zł.
 5. W momencie przekazania domku, a tym samym rozpoczęcia pobytu, Najmujący domek uiszcza kaucję w wysokości 200,00 zł (Bystrzyk, Cisówka), 300,00 zł (Sokolica). Wysokość kaucji w okresie 24 grudnia–2 stycznia wynosi równowartość ½ wartości najmu za dobę domku w tym okresie według obowiązującego cennika.
 6. Kaucja zwracana jest po zakończeniu pobytu i sprawdzeniu przez Zarządcę Osady stanu opuszczanego domku. Kwota kaucji może zostać pomniejszona o koszty poczynionych uszkodzeń, jak również o wartość dodatkowego sprzątania jeśli domek nosi ślady większego niż standardowe zabrudzenia.
 7. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 8. Przed opuszczeniem domku należy go doprowadzić do stanu w jakim został przekazany Najemcy – czyli posprzątać, usunąć odpadki, zmyć naczynia itd. W przypadku pozostawienia domku w stanie większego niż standardowe zabrudzenia zastosowany zostanie punkt 6.
 9. Najemca ma w okresie pobytu wyłączne, bezpłatne prawo do postoju na parkingu Osady Cztery Pory Roku maksymalnie dwoma samochodami w przypadku domków Bystrzyk i Cisówka oraz maksymalnie czterema samochodami w przypadku domku Sokolica. Postój większej liczby samochodów jest dopuszczalny tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Właścicielowi Osady i uzyskaniu zgody na powyższe. Większa niż zgłoszona liczba pojazdów zostanie na koszt właścicieli pojazdów odholowana.
 10. Domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku zamieszkania w domku większej liczby osób niż zgłoszona i opłacona, Najemca domku zostanie obciążony dodatkową kwotą za pobyt w wysokości 200,00 zł za osobodobę.
 11. Zabrania się podnajmowania lub udostępniania domku osobom trzecim, a goście osób najmujących domki powinni opuścić je do godziny 22.00. Pobyt powyżej tej godziny traktowany jest jak w punkcie 10.
 12. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli w obrębie domku, wynoszenie mebli oraz innych elementów wyposażenia domku na zewnątrz. Prosimy o zwracanie uwagi na zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie mebli oraz sprzętów, jak również wyłączanie urządzeń elektrycznych natychmiast po użyciu.
 13. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 14. Ze względu na charakter domków i ich budowę zabrania się grillowania na tarasach przed domkiem, a wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia. Kara za nie dostosowanie się do pkt. 14 wynosi  500 zł.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich Gości Osady zabrania się rozpalania ognisk na terenie Osady jak i w jej pobliżu. Zapraszamy do grillowania w przeznaczonej do tego altanie.
 16. Najemca może rozłożyć posiadany basen dla dzieci bądź namiot tylko i wyłącznie na tarasach usytuowanych przy domku.
 17. Użytkowanie przez Gości Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn altany grillowej oraz Placu Zabaw regulują osobne regulaminy umieszczone na ww. obiektach.

Cisza nocna w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. We wszystkich domkach oraz na całym terenie Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn w godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 2. Mając na względzie dobro wszystkich Gości Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn zabrania się urządzania w domkach bądź terenach im przyległych jakichkolwiek imprez, biesiad, wieczorów kawalerskich/panieńskich itd. W razie potrzeby Właściciel Osady może pomóc zorganizować Najemcy imprezę we współpracy z okolicznymi karczmami, gospodami lub restauracjami.
 3. Jeśli wskutek naruszenia przez Gości obowiązującej ciszy nocnej Właściciel lub Zarządca Osady zostanie wezwany na miejsce przez innych Gości Osady, Sąsiadów, Policję bądź inne służby porządkowe, Właściciel Osady ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, a Najemca zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego domku w ciągu 2 godzin.
 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra pozostałych Gości Osady oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Właściciel lub Zarządca Osady zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za opłacony, ale niewykorzystany okres pobytu. Najemca zobowiązany jest wówczas do opuszczenia zajmowanego domku.

Zwierzęta domowe w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Na terenie Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn mogą przebywać towarzyszące Gościom zwierzęta domowe, jednakże ich właściciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia w wysokości 20 zł za dobę.
 2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek pobytu zwierzęcia w domku oraz na całym terenie Osady.
 3. Na terenie osady psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu , pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 4. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich własne posłanie, kuwety, itd. a swoje potrzeby fizjologiczne zwierzęta powinny załatwiać poza terenem Osady bądź do przywiezionych ze sobą pojemników – Właściciele zwierząt bezwzględnie obowiązani są do zachowania w czystości domków oraz całego terenu Osady.
 5. Zabrania się pozostawiania zwierząt w domkach bez opieki pod nieobecność ich właścicieli.