REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW OSADA CZTERY PORY ROKU W CZORSZTYNIE

Rezerwacja domków w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Rezerwacji domku dokonać można w formie elektronicznej, na adres czorsztyn@czterypory.info. Jest to rezerwacja wstępna, która obowiązuje do 2 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Przedpłatę w wysokości 30% wartości usługi należy wpłacić na konto bankowe Właściciela Osady do 2 dni od momentu zgłoszenia rezerwacji. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu przedpłaty na konto bankowe Właściciela Osady – wówczas na konto mailowe osoby rezerwującej domek wysyłane jest potwierdzenie dokonanej rezerwacji.
 3. Brak wpłaty przedpłaty po upływie oznaczonego w punkcie 2 terminu, automatycznie anuluje rezerwację wstępną.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją na minimum 30 dni / do godz. 12:00 / przed planowanym pobytem , kwota przedpłaty zostanie zwrócona w całości. Zapis ten nie dotyczy wynajmu domków w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy – przedpłaty za pobyt w tych terminach nie podlegają zwrotowi.
 1. Zmniejszenie liczby osób jak również skrócenie pierwotnego okresu rezerwacji powodujące obniżenie kwoty rezerwacji możliwe jest tylko do 30 dni przed planowanym przyjazdem do Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn. Po tym terminie  wszelkie zmiany wymienione powyżej nie będą powodować obniżenia kwoty pierwotnej rezerwacji.
 2. Rezerwacji domku mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie, które odpowiadają prawnie i materialnie za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Osady w ramach dokonanej przez nich rezerwacji pobytu.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania wpłaty przedpłaty lub całości należności za pobyt, umowę najmu uważa się za zawartą.

Pobyt w domkach w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Wynajem domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Osada Cztery Pory Roku Czorsztyn nie posiada działającej non stop recepcji, w związku z tym, przesunięcie przez Gości obowiązujących godzin przyjazdu możliwe jest tylko i wyłącznie w przedziale pomiędzy godzinami od 16.00 do 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zarządcą Osady.
 3. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty przedpłaty, dokonywana jest przelewem 1 dzień przed przyjazdem ,  na konto bankowe Właściciela przed przyjazdem do Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn. Jedynie przekazanie Zarządcy Osady pozostałej do zapłaty kwoty za pobyt umożliwia przekazanie kluczy do wynajmowanego domku.
 4. Podstawą do zameldowania Najemcy w domku jest okazanie Zarządcy Osady lub jego upoważnionemu Pracownikowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Najemcy domku. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, obsługa Osady ma obowiązek odmówić wydania kluczy do domku i jego udostępnienia.
 5. Najemca otrzymuje klucz wraz z kartą magnetyczną w dniu przyjazdu po uregulowaniu pozostałej należności za najem. Za zagubienie lub zniszczenie klucza bądź karty Najemca ponosi koszt w wysokości 200 zł.
 6. W momencie przekazania domku, a tym samym rozpoczęcia pobytu, Najmujący domek uiszcza kaucję w wysokości 500,00 zł (Bystrzyk, Cisówka), 500,00 zł (Sokolica). Wysokość kaucji w okresie 24 grudnia–2 stycznia wynosi równowartość ½ wartości najmu za dobę domku w tym okresie według obowiązującego cennika.
 7. Kaucja zwracana jest po zakończeniu pobytu i sprawdzeniu przez Zarządcę Osady stanu opuszczanego domku. Kwota kaucji może zostać pomniejszona o koszty poczynionych uszkodzeń, jak również o wartość dodatkowego sprzątania jeśli domek nosi ślady większego niż standardowe zabrudzenia.
 8. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 9. Przed opuszczeniem domku należy go doprowadzić do stanu w jakim został przekazany Najemcy – czyli posprzątać, usunąć odpadki, zmyć naczynia itd. W przypadku pozostawienia domku w stanie większego niż standardowe zabrudzenia zastosowany zostanie punkt 6.
 10. Najemca ma w okresie pobytu wyłączne, bezpłatne prawo do postoju na parkingu Osady Cztery Pory Roku maksymalnie dwoma samochodami w przypadku domków Bystrzyk i Cisówka oraz maksymalnie czterema samochodami w przypadku domku Sokolica. Postój większej liczby samochodów jest dopuszczalny tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Właścicielowi Osady i uzyskaniu zgody na powyższe. Większa niż zgłoszona liczba pojazdów zostanie na koszt właścicieli pojazdów odholowana.
 11. Domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku zamieszkania w domku większej liczby osób niż zgłoszona i opłacona, Najemca domku zostanie obciążony dodatkową kwotą za pobyt w wysokości 200,00 zł za osobodobę.
 12. Zabrania się podnajmowania lub udostępniania domku osobom trzecim, a goście osób najmujących domki powinni opuścić je do godziny 22.00. Pobyt powyżej tej godziny traktowany jest jak w punkcie 10.
 13. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli w obrębie domku, wynoszenie mebli oraz innych elementów wyposażenia domku na zewnątrz. Prosimy o zwracanie uwagi na zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie mebli oraz sprzętów, jak również wyłączanie urządzeń elektrycznych natychmiast po użyciu.
 14. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 15. Ze względu na charakter domków i ich budowę zabrania się grillowania na tarasach przed domkiem, a wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia. W przypadku złamania zakazu palenia wewnątrz domków, Najemca domku wyraża zgodę na pokrycie kosztów  w wysokości 1.000,00 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich Gości Osady zabrania się rozpalania ognisk na terenie Osady jak i w jej pobliżu. Zapraszamy do grillowania w przeznaczonej do tego altanie.
 17. Najemca może rozłożyć posiadany basen dla dzieci bądź namiot tylko i wyłącznie na tarasach usytuowanych  przy domku.
 18. Przy każdorazowym opuszczeniu wynajmowanego domku Najemca zobowiązany jest do zamknięcia drzwi domku, okien ( w szczególności okien dachowych) oraz drzwi balkonowych, a także wyłączenia urządzeń elektrycznych RTV i AGD. Zarządca Osady posiada klucz zapasowy do domku i podczas nieobecności Najemcy w uzasadnionych przypadkach (np. zmiana warunków atmosferycznych) jest upoważniony do wejścia do wynajmowanego przez nich domku celem zabezpieczenia wyposażenia domku.
 19. Użytkowanie przez Gości Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn altany grillowej oraz Placu Zabaw regulują osobne regulaminy umieszczone na ww. obiektach.
 20. Właściciel Osady nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane np. czasowym brakiem prądu, internetu, itp. , za które odpowiedzialni są niezależni od Właściciela Osady dostawcy mediów.
 21. Wszyscy Goście Osady zobowiązują się do utrzymania porządku dookoła wynajmowanych domków oraz w częściach wspólnych Osady, zwłaszcza sprzątania po sobie, dzieciach oraz zwierzętach.

Cisza nocna w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. We wszystkich domkach oraz na całym terenie Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn w godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 2. W czasie trwania ciszy nocnej wszyscy Goście przebywający na terenie Osady mają obowiązek takiego zachowywania się, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych Gości i użytkowników Osady.
 3. Mając na względzie dobro wszystkich Gości Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn zabrania się urządzania w domkach bądź terenach im przyległych jakichkolwiek imprez, biesiad, wieczorów kawalerskich/panieńskich itd. W razie potrzeby Właściciel Osady może pomóc zorganizować Najemcy imprezę we współpracy z okolicznymi karczmami, gospodami lub restauracjami. Za złamanie powyższego zakazu Najemcę domku obowiązuje kara w wysokości 1.000,00 zł.
 4. Jeśli wskutek naruszenia przez Gości obowiązującej ciszy nocnej Właściciel lub Zarządca Osady zostanie wezwany na miejsce przez innych Gości Osady, Sąsiadów, Policję bądź inne służby porządkowe, Właściciel Osady ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, a Najemca zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego domku w ciągu 2 godzin.
 5. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra pozostałych Gości Osady oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Właściciel lub Zarządca Osady zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za opłacony, ale niewykorzystany okres pobytu. Najemca zobowiązany jest wówczas do opuszczenia zajmowanego domku.

Zwierzęta domowe w Osadzie Cztery Pory Roku Czorsztyn.

 1. Na terenie Osady Cztery Pory Roku Czorsztyn mogą przebywać towarzyszące Gościom zwierzęta domowe, jednakże ich właściciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia w wysokości zgodnie z cennikiem. W przypadku braku zgłoszenia pobytu zwierzęcia w domku, opata ta wynosi 80,00 zł za dobę.
 2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek pobytu zwierzęcia w domku oraz na całym terenie Osady.
 3. Na terenie osady psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu , pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 4. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich własne posłanie, kuwety, itd. a swoje potrzeby fizjologiczne zwierzęta powinny załatwiać poza terenem Osady bądź do przywiezionych ze sobą pojemników – Właściciele zwierząt bezwzględnie obowiązani są do zachowania w czystości domków oraz całego terenu Osady.
 5. Zabrania się pozostawiania zwierząt w domkach bez opieki pod nieobecność ich właścicieli.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSADA 4 PORY ROKU CZORSZTYN ul. Wronina 8 ,reprezentowana przez właściciela: F.P.U. ELEKTRO PROCES SP. Z  O.O. NIP 675 12 28 557, REGON 357146483, zwana  dalej „Ośrodkiem

 1. Wyjaśnienie podstaw prawnych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ośrodek, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z nami bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną , telefoniczną lub wizytę osobistą. II. Wskazanie administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : OSADA 4 PORY ROKU CZORSZTYN    ul. Wronina 8 , Czorsztyn 34-440 Reprezentowany przez właściciela: F.P.U. ELEKTRO PROCES SP. Z  O.O. NIP 675 12 28 557, REGON 357146483 III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Ośrodkiem w celu świadczenia usług noclegowych 2. gdy jest to niezbędne do wstawienia faktury za pobyt w Ośrodku 3. gdy jest to niezbędne do dokonania płatności kartą płatności online (płatność szybkim przelewem,)

 1. gdy jest to niezbędne do dokonania odpowiedzi na zapytanie 5. gdy jest to niezbędne do przedstawienia oferty, 6. gdy jest to potrzebne do rozpatrzenia skargi i reklamacji dotyczących świadczonych usług, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Ośrodka 7. gdy jest to niezbędne do celów marketingowych jak przedstawianie ofert, w tym ofert promocyjnych, przesłanie kodów rabatowych lub informacji o promocjach w zakresie i drogą na jaką wyraziła Pani/Pan zgodę 8. związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych produktów i usług, 9. związanych z badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, 10. związanych z kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną prowadzoną przez uprawnione osoby i organy 11. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, 12. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami 13. w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Ośrodka dla celów przestępczych” 14. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Ośrodka dla celów przestępczych 15. w związku z raportowaniem do organów władzy publicznej, policji, izby skarbowej, oraz do innych podmiotów, do których Ośrodek jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z naruszeniem ładu, porządku publicznego, szkody na mieniu i osobach, czy podejrzeniu wyłudzaniu podatku VAT i innych podejrzeń związanych z łamaniem obowiązującego prawa 18. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Ośrodkiem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Ośrodek usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy np. catering, wypożyczalnia rowerów lub nart 3. osobom wykonującym zadania wynikające z potrzeby obsługi systemów informatycznych i zarządzania Ośrodkiem 4. podmiotom wykonującym zadania związane z księgowością i obsługą prawną Ośrodka 5. podmiotom wspierającym Ośrodek w jego procesach biznesowych i czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Ośrodka (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Ośrodka

 1. Informacje o sposobie przechowywania Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w następujących miejscach: 1. Skrzynki poczty elektronicznej oraz programy związane z systemem rezerwacji.

 1. Komputery na których zainstalowano programy pocztowe, komputery z dostępem do poczty poprzez przeglądarkę stron, komputery posiadające dostęp do haseł niezbędnych do obsługi realizacji usługi w tym komputery posiadające dostęp do systemu zarządzania Ośrodkiem 4. Systemy informatyczne pośredników poprzez których Pani/Pan zawarł umowę z Ośrodkiem np. Booking, e-Holiday, Meteor24, Spanie, Trivago, Wimdu, Airbnb, HolidayLetting, TripAdvisor, VisitOn,

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1. niezbędny do realizacji wskazanych wcześniej celów, 2. do czasu zakończenia realizacji usługi, 3. wymagany przez przepisy prawa 4. wymagany dla realizacji przez Ośrodek uzasadnionego interesu administratora 5. wymagany do celów marketingowych i promocyjnych w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 6. ustalony przez podmioty powiązane, 7. ustalony przez dostawców usług informatycznych w tym programów pocztowych i systemów zarządzaniem Ośrodkiem VIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Obecnie tego rodzaju przypadki nie występują i Ośrodek nie przetwarza automatycznie żadnych danych jednak zastrzega sobie możliwość wprowadzenia automatyzacji w następujących sytuacjach: 1. dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 2. dokonywanie oceny ryzyka niewywiązania się z umowy 3. dokonywanie oceny ryzyka narażenia Ośrodek na straty materialne i finansowe w tym ryzyka dokonania zniszczeń czy ryzyka nieprzestrzegania regulaminu obiektu 4. odmowy wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną 5. profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ośrodek pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka, o którym mowa powyżej.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza obszaru obowiązywania przepisów RODO

W niektórych przypadkach serwisy rezerwacyjne poprzez które dokonuje Pani/Pan rezerwacji mogą być zarejestrowane poza obszarem obowiązywania przepisów RODO. Dane podane w takim systemie rezerwacyjnym mogą być bez wiedzy Ośrodka przetwarzane w sposób niezgodny z RODO, za co Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie informacje oraz dane otrzymane z tychże podmiotów są przez nas przetwarzane zgodnie z tym dokumentem. Ośrodek nie przekazuje danych osobowych osobom i podmiotom spoza obszaru obowiązywania przepisów RODO XII. Procedura alarmowa Informujemy, iż Pani/Pana dane przechowujemy i przetwarzamy w zgodnie z zasadą należytej staranności. Dokonujemy wszelkich niezbędnych starań by Pani/Pana dane były bezpieczne. Jednak w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji wymienionych z poniżej zostanie Pani/Pan powiadomiony a Ośrodek zgłosi sprawę do odpowiedniego urzędu i instytucji państwowych: 1. wycieku danych chronionych ustawą, 2. kradzieży dokumentów zawierających dane chronione ustaw 3. włamania do systemów informatycznych Ośrodka zawierających dane chronione 4. włamania do podmiotów powiązanych z Ośrodkiem i posiadających dostęp do danych chronionych 5. utraty nośnika pamięci zawierającego dane chronione 6. utraty komputera zawierającego dane chronione 7. utraty hasła dostępu do danych chronionych